I Zasady ogólne

1. Każdy zapisujący się na kurs prowadzony przez wenecjusz.pl Szkoła Rysunku i Malarstwa, ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.

2. Opłata za kurs przelana na konto wenecjusz.pl jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. wenecjusz.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

II Zapisy i opłaty

4. Opłata za kurs w wenecjusz.pl jest miesięczna. Wszyscy przychodzący na kurs, mają obowiązek uiszczenia opłaty przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu, do pierwszego dnia każdego miesiąca przelewem na konto podane na stronie internetowej wenecjusz.pl
Wysokość opłaty jest liczona w zależności od ilości zajęć w tygodniu pomnożone przez ilość
tygodni przypadających na dany miesiąc.

5. Opłata za naukę w wenecjusz.pl z określonym terminem uczestnictwa w zajęciach, gwarantuje pierwszeństwo w wyborze terminu dla tej osoby, która dokonała przelewu wcześniej.

6. Każdy uczestnik kursu, gdy są wolne miejsca, może zmienić godziny swoich zajęć jak i tryb nauki, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z prowadzącym ten kurs, 

7. W sytuacji kiedy przychodzący na kurs dokonał płatności przelewem na konto dopiero pierwszego dnia danego miesiąca, i do tego zajęcia odbywają się również w tym pierwszym dniu miesiąca, kursant proszony jest o przesłanie dowodu wpłaty do wenecjusz.pl , na adres mailowy biuro@ wenecjusz.pl tego samego dnia, w którym dokonana została płatność.               

8. W przypadku gdy przychodzący na kurs, nie wniósł opłaty w terminie, otrzymuje przypomnienie ustne oraz na adres e-mail. W takim przypadku należy uregulować zaległość niezwłocznie, w ciągu 3 dni, przelewem na konto wenecjusz.pl . 

9. Jeśli w ciągu pierwszych 7 dni opłata za kurs nadal nie zostanie uregulowana, wtedy przychodzący na kurs, zostaje skreślony z listy uczestników danego kursu i tym samym nie może on uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wenecjusz.pl .

10. W szczególnych wypadkach wenecjusz.pl może zmienić warunki płatności opisane w punkcie 4 Regulaminu. 

11. Uczestnik kursu skreślony z listy, który wyraża chęć powrotu na kurs, może zostać warunkowo wpisany na listę, po uiszczeniu opłaty za nauczanie w miesiącu, w którym planuje powrót do wenecjusz.pl . Powrót uzależniony jest również od ilości miejsc w poszczególnych zajęciach.

W takich przypadkach jednak, ostateczną decyzję o ponownym wpisaniu na listę danej osoby podejmuje zarządzający wenecjusz.pl . 

12. Każdy przychodzący na kurs indywidualny, powinien rozumieć, że prowadzący rezerwując tylko dla niego swój czas, specjalnie dla niego przygotowuje się do zajęć. Jest to czynione w taki sposób by kursant miał najlepiej dobrany program, i skupiał się na tym co najważniejsze właśnie dla niego. A nie rozwijał czegoś co jest z góry ogólnie ustalone dla wszystkich, a w czasie egzaminów prawdopodobnie zbyteczne. 

13. W przypadku gdy kursant nauczania indywidualnego nie przychodzi na kurs, jest tylko i wyłącznie jego prywatną sprawą. Takie postępowanie nie powoduje zwrotu opłaty jak i nie powoduje przeniesienia części lub całej kwoty na kolejny miesiąc, również liczba opuszczonych zajęć nie zostaje przeniesiona na kolejny miesiąc. 

14.  Z uwagi na pkt 12 , każdy opuszczony kurs indywidualny, z zasady nie można odrabiać w innych terminach, a opłata nie zostaje zwrócona. Uzasadnione jest to tym, że nie łatwo jest dobrać takie zadania w innych terminach by nie zaburzyć programu zajęć innym kursantom indywidualnym. Szczególnie gdy oni żadnych zajęć nie opuścili.

 

15. Każdy uczestnik kursu, może złożyć rezygnację z uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez wenecjusz.pl, w dowolnym momencie jego trwania. Rezygnacji można dokonać drogą mailową, SMS,  lub na piśmie skierowanym do wenecjusz.pl 

16. Każdy uczestnik, może wnieść opłatę z góry za udział w kursach w całym semestrze.

 

 

III Organizacja kursów

17. Zajęcia organizowane przez wenecjusz.pl, odbywają się: w prywatnej pracowni wenecjusz.pl lub we wskazanych salach na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. A także w innych miejscach wskazanych przez wenecjusz.pl, szczególnie podczas „zajęć plenerowych”.

18. Każdy kurs, organizowany przez wenecjusz.pl, odbywa się zgodnie z ustalonym na początku miesiąca harmonogramem zajęć, oraz z numerem sali jeżeli zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Gdańskim.

19 wenecjusz.pl, zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca prowadzonego kursu, jeżeli zaistnieją istotne powody dla których ten kurs nie może się odbyć.

20. W przypadku gdy zostanie odwołany kurs, z powodów leżących po stronie wenecjusz.pl, wtedy za te odwołane zajęcia opłaty zostaną przeniesione na następny miesiąc.

21. Program nauczania realizowany w ciągu roku przez wenecjusz.pl, zawiera określoną liczbę tematów, dopasowaną do rodzaju nauczania oraz wybranego kierunku studiów. Program ten w każdym przypadku jest uzupełniony o określoną liczbę zadań rysunkowych, malarskich oraz specjalistycznej predyspozycji do zawodu, przeznaczonych do samodzielnego wykonania w domu (tzw. prace domowe). Każdy przychodzący na kurs, powinien wykonywać określoną przez prowadzącego kurs liczbę prac w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu warsztatu rysunkowego, malarskiego i specjalistycznego.

22. wenecjusz.pl w szczególnych przypadkach ma prawo do usunięcia uczestnika kursu z zajęć i skreślenia go z listy nauczanych, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie nauki poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie, lekceważenie prowadzącego lub innych uczestników kursu. W powyższych przypadkach uczestnikowi kursu nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za odbyty już kurs.

23. Nieletni, którzy zapisali się na kurs, prowadzony przez wenecjusz.pl, powinny być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. wenecjusz.pl, nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zapisanych na kurs, w ich drodze na zajęcie oraz w drodze powrotnej z tych zajęć, a także w sytuacji, jeżeli dziecko nie dotarło na zajęcia organizowane przez wenecjusz.pl .

24. Osoby przychodzące na kurs, uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność i nie mogą ubiegać się o odszkodowanie, będące następstwem uszczerbku na zdrowiu lub mieniu spowodowanym przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez wenecjusz.pl .

25. Przychodzący na kurs, zobowiązani są do dbania o mienie obiektu, w którym pobierają naukę i utrzymywania porządku oraz czystości sali / wyposażenia, z którego korzystają. Przychodzący na kurs, ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu Placówki i innych uczestników kursu.

26. Rodzice nieletnich, którzy zapisali swoich podopiecznych na kurs i wyrażają chęć korzystania z nauki rysowania i malowania aktu postaci, winni przesłać zgodę na uczestnictwo w takich zajęciach do wenecjusz.pl, na adres info @wenecjusz.pl

27. Komunikacja pomiędzy wenecjusz.pl a przychodzącymi na kurs, odbywa się drogą SMS-ową, telefoniczną i w oficjalnych sprawach drogą mailową, na adres biuro@wenecjusz.pl

IV Prawa autorskie, ochrona wizerunku, dane osobowe

28. Prace wykonane na kursie przez ich uczestników, lub przygotowane w domu do zajęć organizowanych przez wenecjusz.pl, mogą być wykorzystywane do reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych i w Internecie przez wenecjusz.pl.

29. wenecjusz.pl zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku kursantów w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych wydawanych przez wenecjusz.pl jeżeli wyrazili oni swoją zgodę na piśmie w ramach zasad ustalonych przez RODO.

31. Uczestnik kursu, lub jego prawny opiekun, który podpisał wcześniej swoja zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku, a potem zmienił zdanie, powinien zgłosić to e-mailem przesłanym do administracji wenecjusz.pl. 

30. wenecjusz.pl oznajmia, że każdy kto przychodzi na kurs rysunku i malarstwa z aktem postaci, nie ma prawa wykonywać żadnej dokumentacji zdjęciowej czy filmowej, bez wyraźnej zgody pozującego modela przy jednoczesnym poinformowaniu o tej zgodzie prowadzącego kurs. Osoba nie respektująca tego zakazu powinna liczyć się z odpowiedzialnością prawną za naruszenie dóbr osobistych modela przewidzianych w kodeksie cywilnym.

33. Uczestnicy kursu przyjmują do wiadomości, że zabronione jest przekazywanie prac wykonanych w wenecjusz.pl innym osobom. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania prac artystycznych i materiałów osobom uczestniczącym w innych konkurencyjnych kursach rysunku i malarstwa.

Konto bankowe
Wenecjusz Mielechowicz
Bank Pekao S. A. II Oddz. w Gdańsku
nr konta: 24 1240 1268 1111 0000 1537 8374
Adres korespondencyjny – ul. Gospody 6 d/ 30 , 80-344 Gdańsk
e-mail: biuro@wenecjusz.pl
kom. 698 991 606